Aktualności

Zakres robót

Budowa obwodnicy Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku od km 0+000 do km 3+300 obejmuje w szczególności:

 1. Budowę drogi krajowej nr 32 o długości ok. 3,3km.

 2. Skrzyżowań skanalizowanych.

 3. Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową.

 4. Budowę dróg innych niż droga krajowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości.

 5. Budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej.

 6. Budowę lub/i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

 7. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne.

 8. Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi krajowej.

 9. Infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

 10. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych.

 11. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,.

 12. Sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego.

 13. Oświetlenie drogowe.

 14. Organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 15. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego.

 16. Po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę.

 17. Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

 18. Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych, wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 19. Wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:
  • właściwości gruntów, skał i materiałów;
  • przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
  • wartości granicznych odkształceń;
  • wymagań określonych w polskich normach.

Aktualności

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

gddkia.gov.pl

 

/ WYKONAWCA

Infrakom Sp. z o.o.

infrakom.eu

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ekocentrum.pl