Aktualności

/ NUMER KONTRAKTU

O.PO.D-3.2411.134.2020

/ NAZWA KONTRAKTU

 

 

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy
miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 32 na odcinku
od km 0+000 do km 3+300.
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 32, oraz zlokalizowany jest na
terenie województwa wielkopolskiego, w powiatach: wolsztyński, na terenie gmin Siedlec.

Parametry techniczne

 

Droga Krajowa

Przekrój budowlany 1×2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni (w tym pasy włączeń i wyłączeń) podatna lub sztywna (dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)
Klasa techniczna GP
Prędkość projektowa Vp 70km/h
Liczba i szerokość pasów ruchu 1 x 2 x 3,5 m
Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
Szerokość opaski 0,5 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,5 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ochrony środowiska i odwodnienia
Kategoria ruchu min. KR 6
Dopuszczalny nacisk pojedynczej
osi napędowej pojazdu na nawierzchnię
115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne* 2,5 %

Cel inwestycji

Główne cele inwestycji to wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich, skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa kierowców na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji, a także zmniejszenie uciążliwości akustycznej i zanieczyszczenia w rejonie zabudowy mieszkaniowej, co poprawi komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.
W zakresie Kontraktu wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi krajowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w tym: zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowa drogi krajowej nr 32 na odcinku od km 0+000 do km 3+300, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 32 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie wolsztyńskim, na terenie gminy Siedlec.

 

Zakres inwestycji obejmuje:
• opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji;
• roboty przygotowawcze;
• roboty drogowe w zakresie:
• budowy odcinka obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 32 długości 3,3 km,
• budowy skrzyżowań,
• wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
• przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicy,
• budowy systemu odwodnienia drogowego,
• budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
• budowy wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
• wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
• budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej;
• przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych;
• wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną;
• roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej;
• przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji;
• wykonanie urządzeń ochrony środowiska;
• wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli);
• wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne;
• przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie;
• wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu;
• zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Podstawowe informacje

Nr umowy z Wykonawcą O.PO.D-3.2411.134.2020
Data podpisania umowy 27.04.2021r.
Wartość umowy (netto) 26.569.000,00 PLN
Wartość umowy (brutto) 32.679.870,00 PLN

Plan orientacyjny

 

Orientacja na mapie Województwa

Aktualności

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

gddkia.gov.pl

 

/ WYKONAWCA

Infrakom Sp. z o.o.

infrakom.eu

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ekocentrum.pl